fifenashia

Pekin duckling

Pekin duckling
fifenashia, May 30, 2012

BackYard Chickens is proudly sponsored by