Aki no niwatori

Pekin ducklings.

Pekin ducklings.
Aki no niwatori, May 27, 2015

BackYard Chickens is proudly sponsored by